Oppilashuolto ja oppimisen sekä koulunkäynnin tuki

Oppilashuolto

Koulussamme oppilashuolto on jokaisen tehtävä. Hyvinvointiryhmä pohtii kouluyhteisömme hyvinvointia ja sen kehittämistä. Hyvinvointiryhmän tehtävänä onkin edistää turvallista ja hyvinvoivaa opiskeluympäristöä. Koulumme hyvinvointiryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, lehtori, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja ja oppilaiden edustus. Lisäksi toimintaan osallistetaan huoltajat, koulun henkilöstö sekä koulun yhteistyötahot.

Koulukuraattori Mika on tavoitettavissa maanantaista perjantaihin ja koulupsykologi Mari tiistaista perjantaihin. Tavoitat Mikan ja Marin puhelimitse, sähköpostilla ja Wilman kautta. Voit tulla joko yksin tai yhdessä perheesi kanssa käymään koulupsykologin/-kuraattorin luona. Mikan työhuone sijaitsee 1. rakennuksessa (tila 130). Marin työhuone sijaitsee tällä hetkellä Nivavaaran alakoulun puolella (1. kerroksessa ruokalaa vastapäätä). Voit olla yhteydessä kumpaan tahaansa, mietimme sitten yhdessä, kumman kanssa mahdollinen työskentely alkaa. Koulukuraattori on koulun sosiaalialan ammattilainen, jonka kanssa voi jutella esimerkiksi perheeseen ja kaverisuhteisiin sekä arjenhallintaan liittyvistä asioista. Koulupsykologin kanssa voi puolestaan jutella esimerkiksi mielialasta, tunnepuolen asioista ja oppimiseen liittyvistä kysymyksistä. Työskentely koulukuraattorin ja koulupsykologin kanssa on luottamuksellista ja pohjautuu oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin. Koulupsykologi ja koulukuraattori voivat työskennellä koulussamme myös ryhmien ja luokkien kanssa opettajan tukena.

Huolen herätessä ole yhteydessä koulukuraattoriin ja/tai koulupsykologiin matalalla kynnyksellä. Mietitään yhdessä, mikä veisi asiaa eteenpäin.

Mika Haataja, koulukuraattori
p. 040 569 7954

Mari Raappana, koulupsykologi
p. 050 4321137

Oheisesta linkistä voit tutustua hyvinvointiryhmän ja oppilashuollon toimintaan kivan YouTube-videon muodossa (lähde: Oulun kaupungin oppilashuolto):

https://www.youtube.com/watch?v=U0XHC3fBLTo

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen portaat

Koulunkäynnin tuki ja erityisopetus

Koulussamme toimii kaksi pienryhmää, joissa on ertyisluokanopettajat ja koulunkäynninohjaajat toimivat oppilaiden tukena.

Osa-aikaista erityisopetusta antavat kaksi laaja-alaista erityisopettajaa Sari Paananen ja Virpi Yrjänheikki, jotka ovat jakaneet vastuuluokat puoliksi.

Koulunkäynninohjaajat toimivat lisäksi yleisopetuksen luokissa sekä Jope-luokassa apuna.

Koulunkäynnin tuki jakaantuu kolmelle eri portaalle:

1. Yleinen tuki

  • Oppitunneilla tapahtuvaa oppiaineen, tehtävien, ympäristön eriyttämistä (esim. koetilanteissa)

  • tukiopetusta, jota on annettava, jos oppilas on jäänyt tilapäisesti opinnoissa jälkeen tai, jos hän tarvitsee muutoin oppimiseensa lyhytaikaista tukea

  • samanaikaisopetusta erityisopettajien tai aineenopettajien kesken niin että luokassa on kaksi opettavaa aikuista

  • koulunkäynninohjaajien antamaa tukea oppitunneilla

  • tilapäistä laaja-alaista ja osa-aikaista erityisopetusta

  • opinto-ohjaajan ja oppilashuollon (kuraattorin, koulupsykologin ja terveydenhoitajan) tuki

Yleiseen tukeen voidaan tarvittaessa tehdä oppimissuunnitelma, johon kirjataan ylös oppilaan valmiudet, tavoitteet, oppisisällöt, opetusjärjestelyt ja mahdolliset tukitoimet sekä vastuuhenkilöt. Oppimissuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti yhdessä huoltajien kanssa.

Tuen tarvitsijoiden rinnalla myös nopeasti etenevät oppilaat on huomioitava. Heidän opiskelu on saatava yhtä mielekkääksi ja motivoivaksi kuin tuen tarvitsijoiden opiskelu esim. etsimällä motivoivia ja haastavia tehtäviä seuraavan vuosiluokan materiaalista tai projektiluontoisista tehtävistä.

2. Tehostettu tuki

Kun yleinen tuki (esim. eriyttäminen, tukiopetus, oppilaanohjaus, osa-aikainen erityisopetus, samanaikaisopetus, ohjaajapalvelut, resurssiopetus, oppilashuollollinen tuki) ei enää riitä, siirrytään tehostettuun tukeen.

Tehostettu tuki edellyttää asiantuntijaryhmän palavereita ja oppilashuollon vahvempaa roolia oppilaan asioissa. Oppilaan valmiuksista, oppimisesta ja kasvuympäristöstä on tehtävä pedagoginen arvio, jossa todetaan, että yleinen tuki on ollut riittämätöntä.

Pedagogisen arvion jälkeen tehdään tehostetun tuen oppimissuunnitelma, johon kirjataan ylös oppilaan valmiudet, tavoitteet, oppisisällöt, opetusjärjestelyt ja mahdolliset tukitoimet sekä vastuuhenkilöt. Oppimissuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti yhdessä huoltajien kanssa. Näin saadaan käsitys siitä, onko tehostettu tuki ollut oikein suunnattua.

Tehostettu tuki on säännölisempää ja se voi käsittää samanaikaisesti useampia tuen muotoja verratuna yleiseen tukeen. Oppilas voi opiskella tehostetun tuen aikana myös pienryhmässä.

3. Erityisopetus / erityinen tuki

Erityistä tukea tarjotaan oppilaalle, kun edelliset tuen muodot (yleinen ja tehostettu tuki) eivät enää riitä. Tällöin laaditaan pedagoginen selvitys moniammatillisesti. Pedagogista selvitystä voidaan tarvittaessa täydentää psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä (koulukuraattori). Pedagogisen selvityksen pohjalta tehdään erityisen tuen päätös. Tällöin oppilaalle on laadittava HOJKS, jota arvioidaan säännöllisesti yhdessä huoltajien kanssa.

Oppilaalle annettava erityinen tuki toteutetaan oppilaan taidot huomioon ottaen joko yleisopetuksen luokassa osa-aikaisen erityisopettajan / koulunkäynninohjaajan avulla tai pienryhmässä. Pienryhmissä opiskelevia oppilaita integroidaan yleisopetuksen ryhmiin mahdollisimman paljon.

Oppilashuollon toimintasuunnitelma

Psykososiaalisen oppilashuollon toimintasuunnitelma

Oppilashuolto on osa koulun opetus- ja kasvatustyötä. Oppilashuollon tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi.

Toiminta-ajatus

Tuetaan

- oppilaiden koulunkäyntiä heidän kykyjensä ja edellytystensä pohjalta

- oppilaiden sosiaalista selviytymistä

- nuorten kasvua perheiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa

- opettajien työtä

Painopistealueet ja käytännön toimenpiteet

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat

- ratkaisumallien etsiminen ja tarjoaminen

o eriyttäminen, avustajien käyttö, erityisopettajan tuki, verkostot,…

- varhainen puuttuminen

o heikot arvosanat, huonot keskiarvot ja runsaat poissaolot (tilastot)

oyhteistyö huoltajien kanssa, erityisopetus, verkostot

- siirtymä- ja nivelvaiheiden tukeminen

- moniammatillinen yhteistyö

Oppilashuollon toimintaperiaatteet

Koulun oppilashuoltotyön periaatteet määritellään vuosittain päivitettävässä oppilashuoltosuunnitelmassa.

Huoltajat opiskeluhuolto Napapiirin yläaste.pptx