Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma

Alla on linkkejä yleisiin opetussuunnitelmiin ja valinnaisaineiden opetussuunnitelmiin liittyviin tietoihin. Alasivuja klikkaamalla löydät tarkempaa tietoa muusta opetussuunnitelmiin liittyvistä lähinnä koulukohtaisista suunnitelmista.

Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma

VALINNAISOPS 2019-2021.pdf

VALINNAISOPS 2020-2022.pdf

VALINNAISOPS 2021-2023.pdf

Koulun toiminnan arviointi ja kehittäminen

Koulun toiminnan kehittämisestä vastaa kehittämistyöryhmä. Koulun tämän hetken painopisteet ovat pedagoginen kehittäminen:

• itsearvioinnin kehittäminen oppiainekohtaisesti

• oppiaineiden välisen yhteistyön ja integroinnin lisääminen

• opetuksen eriyttäminen huomioiden sekä heikot että lahjakkaat oppilaat.

• tuetaan oppilaiden osallisuutta koulun arjessa.

Koulun toimintaa arvioidaan vuosittain erilaisin kyselyin ja selvityksin. Valtakunnallisilla kokeilla mitataan vuorovuosin matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden osaamista.

Opetuksen järjestämisen lähtökohdat

Napapiirin yläasteen toiminta-ajatus

Koulumme tavoitteena on kasvattaa oppilaita hyvään itsetuntoon

- Kannustamalla opiskeluun

- Ohjaamalla omien vahvuuksien löytämiseen

- Ohjaamalla realistisen minäkuvan muodostumiseen


Koulumme haluaa kasvattaa toisten ihmisten kunnioittamiseen

- Korostamalla hyvän käytöksen merkitystä ihmissuhteissa

- Opettamalla yhteistyökykyä ja toisten huomioimista

- Ohjaamalla hyväksymään erilaisia ihmisiä ja kulttuureja


Koulumme vahvistaa oppilaiden tietoisuutta oman alueen ympäristöstä, kulttuurista ja elinkeinoelämästä.

Koulumme antaa oppilaille perustietoja ja -taitoja jokapäiväiseen elämään ja jatko-opintoihin.

Koulumme kasvattaa oppilaita noudattamaan sovittuja sääntöjä ja kantamaan vastuuta teoistaan.

Perusopetuksen tavoitteet ja tehtävät

Perusopetus on koulutuksen perusturvaa. Perusopetuksella on kasvatus- ja opetustehtävä. Perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle mahdollisuus hankkia yleissivistys ja suorittaa oppivelvollisuus. Se antaa sivistyksellistä pääomaa sekä lisää yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa.

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on antaa mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon sekä omien vahvuuksien löytämiseen. Koulumme tehtä-vänä on myös ehkäistä syrjäytymistä ja tukea erilaisia oppijoita suorittamaan oppivelvolli-suutensa omien edellytystensä mukaisesti. Tämän pohjalta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana tietoyhteiskunnan jäsenenä kehittää demokraattista yhteiskuntaa.

Perusopetuksen on myös tuettava oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on herättää kiinnostus elinikäiseen oppimiseen.

Perusopetuksen tehtävänä on myös siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle ja lisätä tietoisuutta omista juuristaan ja yhteiskunnan perustana olevista arvoista ja toimintatavoista. Koulumme tehtävänä on lisäksi ohjata oppilasta kansainvälisyyteen ja tietoisuuteen eri maiden kulttuureista. Tavoitteemme, että oppilaasta tulisi tasapainoinen, yhteistyökykyinen vastuuntuntoinen, yritteliäs ja kriittinen kansalainen.

Rovaniemen kaupungin perusopetuksen tuntijako

Opetuksen toteuttaminen

Oppimiskäsitys ja oppimisympäristö

Oppimiskäsitys

Koulumme noudattaa perusopetuksen opetussuunnitelman (OPH 2004) mukaista oppimiskäsitystä.

Oppimisympäristö

Koulumme sijaitsee Rovaniemen kaupungissa Napapiirin tuntumassa. Työyhteisö muodostuu neljästä erillisestä rakennuksesta, joista vanhimmat osat ovat valmistuneet jo vuonna 1960. Uusia rakennuksia on tehty vuosina 1971, 1976 ia 1997. Rakennukset on peruskorjattu vuosien 1997 - 2004 aikana. Rakennuksen kaksi teknistentöiden ja kotitalouden vanhat tilat rakennettiin kokonaan uudestaan 2007. Uudet tilat otetaan käyttöön tammikuussa 2008.


Koulumme nykyaikaiset tilat, oppimateriaalit, tietotekniset yhteydet ja kirjasto sekä ympäröivä luonto mahdollistavat monipuoliset opiskelumenetelmät ja työtavat. Koulumme oppimisympäristö tukee muiltakin osin Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa oppimisympäristölle asetettuja tavoitteita.

Toimintakulttuuri

Toimintakalenteri

Koulun toimintakulttuurissa korostuu vuosittaisen työsuunnitelman yhteydessä hyväksyttävä toimintakalenteri. Koulun toimintakulttuurista kertovat mm. seuraavat toimintakalenteriin tätä opetussuunnitelmaa tehtäessä kirjatut asiat:

• Sujuvasti seiskalle -teemapäivät

• 7. luokan huoltajien haastattelut

• Tiedotuslehti Joiku neljästi lukuvuodessa

• Taksvärkki- ja Nälkäpäivä

• Jatkuva arviointi ja itsearviointi

• Vanhempainillat

• Valinnaisainepäivä

• Yhteistyöprojektit murmanskilaisen koulun kanssa

• Osallistuminen Toisen kotimaisen kielen kehittämishankkeeseen (TOKI)

• II-asteen yhteistyö vierailupäivien merkeissä ja osallistuminen koulutusmessuille

• Itsenäisyys-, joulu-, Kalevalanpäivä- ja kevätjuhlat

• Poliisin järjestämä laillisuuskasvatus

• Kieliviikko

• Nou Hätä

Järjestyssäännöt

7. luokalle tultaessa oppilaat tutustuvat koulumme järjestyssääntöihin luokanvalvojan kanssa ja ne jaetaan heille kirjallisena. Luokanvalvojat kertaavat järjestyssäännöt 8. ja 9. luokkien kanssa.


1. Tulen ajoissa kouluun ja tunneille ja jätän ulkovaatteeni naulakkoon.

2. En ole poissa koulusta turhaan.

3. Pysyn koulualueella.

4. En kiusaa ketään.

5. Olen kohtelias ja otan toisetkin huomioon.

6. Pidän puhelinta oppitunneilla äänettömänä.

7. Noudatan hyviä ruokailutapoja.

8. Huolehdin koulun omaisuudesta ja korvaan sen, minkä rikon.

9. Noudatan annettua tupakkalakia, joten en tupakoi. En myöskään käytä muita päih-teitä.

10. Jätän pyöräni ja muun kulkuvälineeni merkityille paikoille.

Rangaistuskäytännöt

Perusopetuslaki (PoL 36§ 1 mom.) määrittelee kurinpidolliset rangaistukset:

- kirjallinen varoitus

- oppilaan erottaminen koulusta

Lisäksi häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. (PoL 36§ 2 mom.). Epäasiallisesti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä enintään kahden (2) tunnin jälki-istuntoon. (PoL 36§ 2 mom.) Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. (PoL 36§ 3 mom.) Lisäksi perusopetusasetus (PoA) määrittelee menettelyn ojentamisessa ja kurinpidossa. (PoA 17§).

Koulu käyttää rangaistuskeinona kasvatuskeskusteluja ja perusopetuslain mukaisia kurinpidollisia keinoja. Kaikki rangaistukset kirjataan.


Koulun käytänteitä

1. Oppilaan poistuminen koulualueelta

1. kerta: Opettaja tekee asiasta ilmoituksen huoltajalle. Oppilasta on kuultava ennen kuin huoltajiin otetaan yhteyttä. Ennen ilmoituksen antamista opettaja tarkistaa lv:lta / seurantalista että kyseessä 1. kerta. Muutoin toimitaan alla olevien ohjeiden mukaan. Opettaja toimittaa ilmoituksen (tarkistettuaan allekirjoituksen) luokanvalvojalle jatkoseurantaa varten.

2. kerta: 1 tunti jälki-istuntoa

3. kerta: 2 tuntia jälki-istuntoa

4. kerta: rehtorin kirjallinen varoitus

5. kerta: oppilashuollollinen palaveri huoltajien kanssa

Mikäli asia ei tämänkään jälkeen oikene, viedään se johtokunnan käsiteltäväksi.

2. Oppilaan nuuskaaminen ja tupakointi sekä edellisten hallussapito koulussa

Oppilaan kanssa on keskusteltava ensin tapahtuneesta.

1. kerta: 1 tunti jälki-istuntoa

2. kerta: 2 tuntia jälki-istuntoa

3. kerta: rehtorin kirjallinen varoitus

4. kerta: oppilashuollollinen palaveri huoltajien kanssa

3. Oppilaan asiaton käyttäytyminen koulussa kaikissa rangaistustapauksissa

- Opettaja käy kasvatuskeskustelun oppilaan kanssa

- Mikäli oppilas jatkaa asiatonta käyttäytymistä keskustelun jälkeen, seuraa sitä 1 tunnin jälki-istunto.

- Kiusaamisesta 1 tunti jälki-istuntoa ja törkeistä tapauksista 2 tuntia. (huom. käyttäytymisen arviointikriteerit)


4. Oppilaan myöhästymiset

Myöhästymiset kirjataan Wilma –hallinto-ohjelmaan. Kolmannen myöhästymisen jälkeen (lukukaudessa) luokanvalvoja tiedottaa oppilaan kotiin asiasta ja kuudennesta myöhästymisestä seuraa 1 tunnin jälki-istunto. Jokaisen uuden kuudennen kerran jälkeen seuraa jälki-istunto.


Oppilas voi suorittaa jälki-istunnon vain, jos hänellä on mukanaan huoltajien allekirjoittama jälki-istuntolappu. Jälki-istunnon valvoja tarkistaa allekirjoituksen. Jälki-istunto suoritetaan aina heti jälki-istunnon antamista seuraavalla istuntokerralla. Mikäli oppilas jättää tulematta jälki-istuntoon kolmena perättäisenä kertana, luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajiin viimeistään tällöin.

Oppilaiden saamat rangaistukset on huomioitu käyttäytymisen arviointikriteereissä.

Työtavat

Koulumme noudattaa perusopetuksen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden edellyttämiä työtapoja.

Yhteistyötahot

Koulun yhteistyötahot

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Perusteet

Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuorten kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä.

Kodin ja koulun on oltava yhteistyössä tukeakseen lapsen tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä.

Yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla.

Huoltajille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulun opetus- ja kasvatustyön suunnittelemiseen ja arviointiin yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa.

Huoltajille annetaan tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä ja oppilashuollosta.

Esiopetuksen aikana syntynyttä yhteistyötä jatketaan ja luodaan pohja huoltajien keskinäiselle vuorovaikutukselle.

Perusopetuksen päättövaiheessa huoltajille tulee antaa tietoa ja tarvittaessa mahdollisuus keskustella oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä

ja mahdollisista ongelmista oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa.

Rovaniemen kaupunki

Kodin ja koulun vuorovaikutukselle ja yhteistyölle luodaan pohja hyvällä tiedottamisella ja järjestämällä erimuotoisia tapaamisia.

Koulut järjestävät vanhempainiltoja kerran syys- ja kevätlukukaudella.

Huoltajille tarjotaan myös mahdollisuus osallistua henkilökohtaiseen keskusteluun lapsensa koulunkäynnistä ja kasvatuksesta. Tällaisia yhteistyömuotoja järjestetään kerran syys- tai kevätlukukaudella 7. vuosiluokalla ja luokanvalvojan vaihtuessa.

Huoltajille tarjotaan mahdollisuus tutustua opetussuunnitelmaan, lukuvuoden työsuunnitelmaan ja arviointikriteereihin.

Huoltajia rohkaistaan osallistumaan koulun hankkeiden ja teemojen toteuttamiseen yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa

Kodin ja koulun yhteistyötä pitävät yllä luokanvalvojat, aineenopettajat ja oppilaiden vanhemmat. Yhteyttä pidetään lähinnä opiskeluun ja käyttäytymiseen liittyvissä asioissa.

Yhteistyömuotoja ovat

• vanhempainillat vuosiluokittain

• vanhempainhaastattelut 7. luokalla

• yhteydenpito tarvittaessa (puhelut ja tekstiviestit kotiin, sähköposti, palaverit)

• valinnaisaineiltapäivä 7. luokkalaisten huoltajille

• huoltajien koulupäivä

• tiedotteet luokan toimintaan ja teemapäiviin liittyen

• infotilaisuus yhteishausta 9. -luokkalaisten huoltajille

• oppilaiden koteihin jaetaan syys-, joulu- ja kevättiedote; Joiku - lehti

• Myös koulun kotisivulta löytyy koulustamme informaatiota, esim. opettajien sähköpostiosoitteet.

Oppimissuunnitelma, ohjauksen järjestäminen ja tukiopetus

Oppimissuunnitelma

Koulumme noudattaa Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista oppimissuunnitelmaa vuodelta 2007.

Ohjauksen järjestäminen

Koulumme järjestää ohjauksen Rovaniemen kaupungin perusopetuksen oppilaanohjauksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Tukiopetus

Koulumme järjestää tukiopetusta Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Koulukuljetukset

Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai oppilaan kuljettamista tai saattamista varten riittävään avustukseen (Perusopetuslaki 628 /1998 32 §).

Rovaniemen kaupungissa on tavoitteena, että oppilaiden koulumatkat odotuksineen ja kuljetuksineen eivät tule niin pitkiksi, että matkustaminen heikentäisi oppilaan jaksamista ja oppimisvalmiutta. Koulupaikka määräytyy pääsääntöisesti ns. lähikouluperiaatteella.

Kuljetusperiaatteet

• 1. - 6. vuosiluokilla 2,5 tuntia/ päivä

• 7.- 9. vuosiluokilla ja erityisopetukseen siirretyillä oppilailla 3 tuntia / päivä

Koulumatkoja ja -kuljetuksia järjestettäessä varmistetaan, että kuljetusvälineet ja kulkureitit ovat turvallisia. Kuljetusten järjestämisen ensisijainen pääperiaate on hyödyntää jo valmista linjaliikennettä. Koulukuljetukseen osallistuminen on samalla oppilaalle liikennekasvatusta tulevaisuutta varten.

Koulukuljetuksen vastuu- ja tehtäväalueet

Koulu

- välittää kuljetuslistaluettelot ja kouluajat kuljetusten järjestäjille

- välittää oppilaille tarvittavat näyttökortit/bussikortit

- järjestää kuljetusoppilaiden valvonnan mahdollisina kuljetusten odotusaikana

- arvioi ja kehittää kuljetusten toimivuutta

- järjestää koululla erikseen merkityn paikan autoon nousemista ja siitä poistumista varten.

Oppilas

- on ajoissa sovitulla odotuspaikalla sekä meno- että paluumatkalla

- huolehtii, että näyttökortti/bussikortti on mukana koulumatkalla

- käyttää turvavyötä koulumatkan aikana ja käyttäytyy asiallisesti huomioiden muut matkustajat sekä noudattaa kuljettajan antamia ohjeita

- noudattaa liikennesääntöjä kuljetusta odottaessa ja autosta poistuttaessa

Jos koulukuljetetusta ei tarvita, oppilas tai huoltaja ilmoittaa poissaolosta suoraan liikennöitsijälle ja koululle.

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Saamelaiset

Koulussamme on mahdollisuus opiskella saamen kieltä A2-kielenä. Tällöin oppilaalta edellytetään saamelaistaustaa.

Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet

Aihekokonaisuudet on sisällytetty soveltuvin osin yhteisiin ja valinnaisiin oppiaineisiin. (Liite 3) Lisäksi koulumme järjestää eri teemoihin liittyvää valistusta, joka ei ole sidottu oppiaineisiin. Aiheita ovat mm. Smoke free –kampanja (koskee 8. luokkia), paloturvallisuus- ja pelastustoiminta (Nou hätä 8.-luokille), laillisuuskasvatus, ensiapu sekä päihdevalistus (8. luokille). Aiheita käsitellään erilaisilla teemapäivillä ja tapahtumissa ja kuulemalla ulkopuolisia asiantuntijoita. (Liitteet 1 ja 2)

Yhteiset oppiaineet

Koulumme noudattaa Rovaniemen kaupungin perusopetuksen oppiainekohtaista opetussuunnitelmaa vuodelta 2007.

Valinnaiset opinnot

Koulumme noudattaa erillistä koulukohtaista valinnaisaineiden opetussuunnitelmaa, jota päivitetään vuosittain syyslukukaudella. Valinnaisaineet esitellään 7. luokkien oppilaille marraskuussa, jonka jälkeen oppilaat yhdessä huoltajien kanssa tekevät valinnat 8. ja 9. luokkaa varten syyslukukauden lopussa. Oppilaat tekevät valinnat web-valintana.