Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon toiminta

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on seurata ja tukea oppilaan fyysistä ja psyykkistä kasvua ja kehitystä, sekä edistää koululaisten terveitä elämäntapoja ja luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Kouluterveydenhoitaja toimii yhteistyössä oppilashuoltohenkilöstön, koulun henkilöstön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyö kodin, koulun ja terveydenhuollon välillä on merkittävää, jotta päästään puuttumaan varhaisessa vaiheessa erilaisiin huolen aiheisiin.

Terveydenhoitaja tapaa oppilasta vuosittain ja huolehtii oppilaan rokotuksista yleisen rokotusohjelman mukaisesti. Terveystarkastuksissa terveydenhoitaja keskustelee oppilaan kanssa terveystottumuksista ja kehitystasoon liittyvistä asioista. Mahdollisista huolen aiheista voi luottamuksellisesti keskustella terveydenhoitajan luona niin lapsi/nuori itse kuin myös hänen perheensä/läheisensä.

8. luokalla oppilaalle tehdään laaja terveystarkastus. Tarkastuksessa ovat mukana koululääkäri ja terveydenhoitaja. Tarkastukseen sisältyy myös opettajan tekemä arviointi oppilaasta sekä fyysisen kunnon arvio. Huoltajat kutsutaan mukaan terveystarkastuksiin 7. luokalla ja 8. luokalla.

Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu sairaanhoito. Sairastuneen oppilaan hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti oppilaan huoltaja. Sairaustapauksissa hoidon arvioon ja hoitoon hakeudutaan terveyskeskukseen joko pikapolille tai terveysaseman vastaanotolle.

Jos lapsi sairastuu tai loukkaantuu kesken koulupäivän tai koulumatkalla, kouluterveydenhoitaja tai opettaja arvioi tilanteen, ottaa yhteyttä huoltajiin ja lähettää oppilaan tarvittaessa eteenpäin jatkohoitoon.

Asiointi kouluterveydenhoitajalla

Kouluterveydenhoitaja on koululla pääsääntöisesti ma-to klo 8.00-16.00 ja pe klo 8.00-14.15.

Ilman ajanvarausta terveydenhoitajan tavoittaa avovastaanottoajalla ma-pe klo 10.30-11.15.

Koululääkärin palvelut on suunniteltu vain laajoihin terveystarkastuksiin. Varsinaista nimettyä koululääkäriä kunnalla ei ole käytössään.

Hammashuolto

Rovaniemen kaupungin suunterveydenhuollon sivut:

https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Terveys/Suun-terveydenhuolto

Ohjeet koulutapaturman sattuessa

Mikä koulutapaturma on?

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Miten koulutapaturman sattuessa toimitaan?

Tapaturman sattuessa esim. koulumatkalla, oppilas tulee tarvittaessa viedä LKS:n päivystykseen, ja asiasta on informoitava luokanvalvojaa.

Koulupäivän aikana sattuneesta tapaturmasta oppilaan tulee ilmoittaa paikalla lähinnä olevalle opettajalle, joka huolehtii tarvittaessa oppilaan kouluterveydenhoitajan luo. Mikäli kouluterveydenhoitaja ei ole paikalla, opettaja ottaa yhteyden koulun toimistoon. Tarpeen tullen koulun henkilökunnan oppilaalle tulee antaa asianmukaista ensiapua. Oppilas toimitetaan tarvittaessa LKS:n päivystykseen.

Mikäli koulutapaturman vuoksi joudutaan turvautumaan lääkärin hoitoon illalla tai viikonloppuna, sen tulee tapahtua julkisessa terveydenhoidossa, ei koskaan yksityislääkärillä.

Koulun toimisto tekee tapaturmailmoituksen oppilaan antamien tietojen perusteella.

Mitä koululaisen tapaturmavakuutus korvaa?

Tapaturmavamman tutkimuksesta ja hoidosta aiheutuvat kustannukset (vain julkinen terveydenhoito, ei yksityislääkäriä) sekä hoitoon liittyvät, vamman tilan vaatimat kohtuulliset ja välttämättömät matkakulut.

Lääkärin määräämät tapaturmavamman hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kustannukset (reseptilääkkeet).

Tapaturmassa vaurioituneiden hampaiden hoitokustannukset.

Lääkärinhoitoa edellyttävän tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen yms. korjauskustannukset tai jos korjaaminen on mahdotonta, entistä vastaavan hankintakustannukset.

Tapaturmavamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeisestä välttämättömästä, lääkärin määräämästä fysikaalisesta hoidosta aiheutuneet kustannukset, kuitenkin enintään yksi yhteensä kymmenen kerran hoitojakso.

Ensiapuluonteisen hoidon antamisen yhteydessä rikotut vaatteet (ei kaatumisen seurauksena rikkoutuneet vaatteet, kellot jne.).

Tapaturman aiheuttamat sekä vamman tilan vaatimat kohtuulliset ja välttämättömät ylimääräiset peruskoululaisen koulumatkakulut, jotka lääkärin määräyksestä on tämän vakuutuksen perusteella korvattavan vamman vuoksi tehty normaalista poikkeavalla kulkuneuvolla, mikäli niitä ei korvata jonkin lain nojalla. (Jos vahingon toinen osapuoli esim. koulumatkalla on moottorikäyttöinen ajoneuvo, korvataan hoitokulut lakisääteisen liikennevakuutuslain perusteella.)

Koululaisen tapaturmavakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa peruskoulun työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa, mukaan lukien käytännön harjoittelutyö (tet), leirikoulut ja luokkaretket sekä niihin liittyvien välittömien matkojen aikana.

Linkkejä

Rovaniemen kaupungin kouluterveydenhuollon sivut:

https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Terveys/Kouluterveydenhuolto

Terveysasemat ja Pikapoli:

https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Terveys/Terveysasemat

Kouluikäisen terveyden polku:

https://www.edu.fi/kouluikaisen_terveyden_polku