Opetus‎ > ‎

Arviointi

Alla olevat linkit sisältävät Opetushallituksen hyväksymät päättöarvioinnin oppiainekohtaiset perusteet.
Kriteereissä pyritään kuvaamaan oppilaan edistymistä suhteessa eri oppiaineiden tavoitteisiin.


Oppilaiden numeroarvostelun kriteerit:

10 erinomainen

• Oppilaan kokeiden, suoritusten ja arvioitavien töiden keskiarvo vaihtelee välillä 9 - 10.
• Oppilas on saavuttanut oppiaineen tavoitteet erinomaisesti ja hän pystyy hyödyntämään ja soveltamaan oppimaansa töissään ja tehtävissään.
• Oppilas työskentelee aina tavoitteellisesti ja on hyvin kiinnostunut opiskelusta.
• Hän osallistuu rakentavasti oppituntien kulkuun ja hänen asenteensa on hyvin myönteinen.
• Hän suoriutuu erinomaisesti tehtävistään, on aktiivinen ja osoittaa oppiaineeseen selvää harrastuneisuutta.

9 kiitettävä

• Oppilaan kokeiden, suoritusten ja arvioitavien töiden keskiarvo vaihtelee välillä 8 - 10.
• Oppilas on saavuttanut oppiaineen tavoitteet kiitettävästi ja hän pystyy yleensä hyödyntämään oppimaansa töissään ja tehtävissään.
• Oppilas työskentelee tavoitteellisesti ja on kiinnostunut opiskelusta.
• Hän osallistuu rakentavasti oppituntien kulkuun ja hänen asenteensa on myönteinen.
• Hän suoriutuu hyvin tehtävistään, on aktiivinen ja osoittaa oppiaineeseen harrastuneisuutta.

8 hyvä

• Oppilaan kokeiden, suoritusten ja arvioitavien töiden keskiarvo vaihtelee välillä 7 - 9.
• Oppilas on saavuttanut oppiaineen keskeiset tavoitteet hyvin ja hän pystyy usein hyödyntämään oppimaansa töissään ja tehtävissään.
• Oppilas työskentelee tavoitteellisesti ja osallistuu rakentavasti oppituntien kulkuun.
• Hänen asenteensa on myönteinen.
• Hän suoriutuu yleensä hyvin tehtävistään, on yleensä aktiivinen.

7 tyydyttävä

• Oppilaan kokeiden, suoritusten ja arvioitavien töiden keskiarvo vaihtelee välillä 6 - 8.
• Oppilas on saavuttanut oppiaineen keskeiset tavoitteet tyydyttävästi ja hän pystyy ajoittain hyödyntämään oppimaansa töissään ja tehtävissään.
• Oppilas työskentelee ja osallistuu oppituntien kulkuun vaihtelevasti.
• Hänen asenteensa on useimmiten myönteinen.
• Hän suoriutuu vaihtelevasti tehtävistään ja tarvitsee ajoittain tukea niistä selviytyäkseen.

6 kohtalainen

• Oppilaan kokeiden, suoritusten ja arvioitavien töiden keskiarvo vaihtelee välillä 5 - 7.
• Oppilas on saavuttanut oppiaineen keskeiset tavoitteet kohtalaisesti, mutta pystyy vain harvoin hyödyntämään oppimaansa töissään ja tehtävissään.
• Oppilas työskentelee ja osallistuu oppituntien kulkuun vaihtelevasti, mutta harvoin aktiivisesti ja rakentavasti.
• Hänen asenteensa on vaihtelevasti myönteinen.
• Hän suoriutuu satunnaisesti tehtävistään ja tarvitsee niissä melko runsaasti tukea.

5 välttävä

• Oppilaan kokeiden, suoritusten ja arvioitavien töiden keskiarvo vaihtelee välillä 4 - 6.
• Oppilas on saavuttanut oppiaineen keskeiset tavoitteet välttävästi, mutta ei pysty juurikaan hyödyntämään oppimaansa töissään ja tehtävissään.
• Oppilas on vain satunnaisesti aktiivinen ja osallistuu oppituntien kulkuun vain harvoin oma-aloitteisesti ja rakentavasti.
• Hänen asenteensa on melko kielteinen tai välinpitämätön.
• Hänen on vaikea suoriutua tehtävistään ja hän tarvitsee niistä selviytyäkseen paljon tukea.

4 hylätty

• Oppilaan kokeiden, suoritusten ja arvioitavien töiden keskiarvo vaihtelee välillä 4 - 5.
• Oppilas ei ole saavuttanut oppiaineen keskeisiä tavoitteita, eikä pysty hyödyntämään oppimaansa töissään ja tehtävissään.
• Oppilas ei ole yleensä aktiivinen eikä juurikaan osallistu oppituntien kulkuun oma-aloitteisesti.
• Oppilas ei yleensä suoriudu tehtävistään ilman erityistä tukea.

Käyttäytymisen arviointi:

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja oppimisympäristön, arvostaa omaa ja muiden työtä ja noudattaa koulun sääntöjä sekä hyviä tapoja (toiminnallista). Arviointi ei siis kohdistu hänen persoonaansa tai luonteeseensa (oppilaassa oleva ominaisuus).
Arvioinnissa huomioidaan oppilaan käyttäytyminen koko koulupäivän ajan koulussa tai muualla eli oppitunneilla, välitunneilla, ruokailussa, salitilaisuuksissa sekä opintokäynneillä ja -retkillä.

10 erinomainen

Oppilas
· käyttäytyy ja hoitaa koulutyönsä esimerkillisesti
· vaikuttaa positiivisella esimerkillä muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin
· osoittaa oma-aloitteisuutta yhteisten asioiden hoitamisessa
· arvostaa omaa ja muiden työtä sekä oppimisympäristöään
· noudattaa koulun sääntöjä (esim. ei ole osallistunut rikkeiden johdosta kasvatuskeskusteluihin eikä ole saanut rangaistuksia)

9 kiitettävä

Oppilas
· käyttäytyy ystävällisesti 
· kunnioittaa muita ja pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan hyvän työskentelyilmapiirin muodostumiseen
· arvostaa omaa ja muiden työtä sekä oppimisympäristöään
· noudattaa koulun sääntöjä (esim. ei ole osallistunut rikkeiden johdosta kasvatuskeskusteluihin eikä ole saanut rangaistuksia)

8 hyvä

Oppilas
· käyttäytyy asiallisesti ja huomioi toiset
· ymmärtää vastuunsa oppimisympäristönsä suhteen
· osoittaa yhteistyöhalua ja huolehtii omista töistään
· on huomautuksin ja keskustellen ojennettavissa eli esim. mahdollisesta lievästä rikkeestä yksi kasvatuskeskustelu on riittänyt
· ei ole saanut jälki-istuntoa

7 tyydyttävä

Oppilas
· käyttäytyy useimmiten asiallisesti
· tarvitsee huomauttamista esim. toisten huomioimisesta ja kielenkäytöstä, häiritsee oppitunteja käytöksellään/puheillaan
· on usein välinpitämätön oppimisympäristön suhteen
· ei arvosta omaa eikä toisten työtä
· ei ole kyennyt muuttamaan käytöstään kasvatuskeskustelusta huolimatta (vrt, arvosana 8)
· on voinut saada yhden jälki-istunnon

6 kohtalainen

Oppilas
· suhtautuu jatkuvasti epäasiallisesti toisiin ihmisiin ja oppimisympäristöön
· suhtautuu koulunkäyntiin ja sääntöihin kielteisesti
· häiritsee jatkuvasti oppitunteja käytöksellään/puheillaan kielloista huolimatta
· on osallistunut rikkeidensä vuoksi useisiin kasvatuskeskusteluihin
· on saanut useita jälki-istuntoja
· on syyllistynyt tupakkatuotteiden käyttöön, hallussapitoon tai myyntiin

5 välttävä

Oppilas
· rikkoo tietoisesti ja toistuvasti koulun järjestyssääntöjä
· on välinpitämätön kouluyhteisöä ja oppimisympäristöä kohtaan
· on voinut syyllistyä erittäin vakavaan rikkeeseen, esim. päihteiden käyttö/hallussapito/välittäminen
· on voinut saada kurinpitokeinona rehtorin kirjallisen varoituksen

4 hylätty

Oppilas
· ei sopeudu kouluyhteisöön
· ei ole kurinpitokeinoin ojennettavissa

Käyttäytymisen numeroarvostelu merkitään todistukseen, sanallinen arvio todistuksen liitteeseen. Käyttäytymisen arviota ei merkitä edes numeroin ero- eikä päättötodistukseen.