Opetus‎ > ‎

Arviointi

Alla olevat linkit sisältävät Opetushallituksen hyväksymät päättöarvioinnin oppiainekohtaiset perusteet.
Kriteereissä pyritään kuvaamaan oppilaan edistymistä suhteessa eri oppiaineiden tavoitteisiin. Kriteerejä
noudatetaan vielä kevään 2019 päättöarvioinneissa. Keväällä 2020 otetaan käyttöön uuden opetussuunnitelman
mukaiset kriteerit (https://ops.roiedu.fi/vuosiluokat-7-9
).


Oppilaiden numeroarvostelun kriteerit:

10 erinomainen

• Oppilaan kokeiden, suoritusten ja arvioitavien töiden keskiarvo vaihtelee välillä 9 - 10.
• Oppilas on saavuttanut oppiaineen tavoitteet erinomaisesti ja hän pystyy hyödyntämään ja soveltamaan oppimaansa töissään ja tehtävissään.
• Oppilas työskentelee aina tavoitteellisesti ja on hyvin kiinnostunut opiskelusta.
• Hän osallistuu rakentavasti oppituntien kulkuun ja hänen asenteensa on hyvin myönteinen.
• Hän suoriutuu erinomaisesti tehtävistään, on aktiivinen ja osoittaa oppiaineeseen selvää harrastuneisuutta.

9 kiitettävä

• Oppilaan kokeiden, suoritusten ja arvioitavien töiden keskiarvo vaihtelee välillä 8 - 10.
• Oppilas on saavuttanut oppiaineen tavoitteet kiitettävästi ja hän pystyy yleensä hyödyntämään oppimaansa töissään ja tehtävissään.
• Oppilas työskentelee tavoitteellisesti ja on kiinnostunut opiskelusta.
• Hän osallistuu rakentavasti oppituntien kulkuun ja hänen asenteensa on myönteinen.
• Hän suoriutuu hyvin tehtävistään, on aktiivinen ja osoittaa oppiaineeseen harrastuneisuutta.

8 hyvä

• Oppilaan kokeiden, suoritusten ja arvioitavien töiden keskiarvo vaihtelee välillä 7 - 9.
• Oppilas on saavuttanut oppiaineen keskeiset tavoitteet hyvin ja hän pystyy usein hyödyntämään oppimaansa töissään ja tehtävissään.
• Oppilas työskentelee tavoitteellisesti ja osallistuu rakentavasti oppituntien kulkuun.
• Hänen asenteensa on myönteinen.
• Hän suoriutuu yleensä hyvin tehtävistään, on yleensä aktiivinen.

7 tyydyttävä

• Oppilaan kokeiden, suoritusten ja arvioitavien töiden keskiarvo vaihtelee välillä 6 - 8.
• Oppilas on saavuttanut oppiaineen keskeiset tavoitteet tyydyttävästi ja hän pystyy ajoittain hyödyntämään oppimaansa töissään ja tehtävissään.
• Oppilas työskentelee ja osallistuu oppituntien kulkuun vaihtelevasti.
• Hänen asenteensa on useimmiten myönteinen.
• Hän suoriutuu vaihtelevasti tehtävistään ja tarvitsee ajoittain tukea niistä selviytyäkseen.

6 kohtalainen

• Oppilaan kokeiden, suoritusten ja arvioitavien töiden keskiarvo vaihtelee välillä 5 - 7.
• Oppilas on saavuttanut oppiaineen keskeiset tavoitteet kohtalaisesti, mutta pystyy vain harvoin hyödyntämään oppimaansa töissään ja tehtävissään.
• Oppilas työskentelee ja osallistuu oppituntien kulkuun vaihtelevasti, mutta harvoin aktiivisesti ja rakentavasti.
• Hänen asenteensa on vaihtelevasti myönteinen.
• Hän suoriutuu satunnaisesti tehtävistään ja tarvitsee niissä melko runsaasti tukea.

5 välttävä

• Oppilaan kokeiden, suoritusten ja arvioitavien töiden keskiarvo vaihtelee välillä 4 - 6.
• Oppilas on saavuttanut oppiaineen keskeiset tavoitteet välttävästi, mutta ei pysty juurikaan hyödyntämään oppimaansa töissään ja tehtävissään.
• Oppilas on vain satunnaisesti aktiivinen ja osallistuu oppituntien kulkuun vain harvoin oma-aloitteisesti ja rakentavasti.
• Hänen asenteensa on melko kielteinen tai välinpitämätön.
• Hänen on vaikea suoriutua tehtävistään ja hän tarvitsee niistä selviytyäkseen paljon tukea.

4 hylätty

• Oppilaan kokeiden, suoritusten ja arvioitavien töiden keskiarvo vaihtelee välillä 4 - 5.
• Oppilas ei ole saavuttanut oppiaineen keskeisiä tavoitteita, eikä pysty hyödyntämään oppimaansa töissään ja tehtävissään.
• Oppilas ei ole yleensä aktiivinen eikä juurikaan osallistu oppituntien kulkuun oma-aloitteisesti.
• Oppilas ei yleensä suoriudu tehtävistään ilman erityistä tukea.

Käyttäytymisen arviointi:

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja oppimisympäristön, arvostaa omaa ja muiden työtä ja noudattaa koulun sääntöjä sekä hyviä tapoja (toiminnallista). Arviointi ei siis kohdistu hänen persoonaansa tai luonteeseensa (oppilaassa oleva ominaisuus).

Arvioinnissa huomioidaan oppilaan käyttäytyminen koko koulupäivän ajan koulussa tai muualla eli oppitunneilla, välitunneilla, ruokailussa, salitilaisuuksissa sekä opintokäynneillä ja -retkillä.

Linkki Rovaniemen kaupungin käyttäytymisen arvioinnin kriteereihin:
http://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=0b643563-491c-488e-a5fc-479040c4e4e0

Käyttäytymisen numeroarvostelu merkitään todistukseen, sanallinen arvio todistuksen liitteeseen. Käyttäytymisen arviota ei merkitä edes numeroin ero- eikä päättötodistukseen.