Opetus‎ > ‎Opetussuunnitelma‎ > ‎

Tuen kolme porrasta

Yleinen tuki

Yleinen tuki on kaikkia oppilaita koskevaa kasvun ja oppimisen tukea yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Yleistä tukea ovat esim. eriyttäminen, tukiopetus, joustavat opetusjärjestelyt, osa-aikainen erityisopetus ja oppilaanohjaus. Oppilaalle voidaan laatia oppimisen tueksi oppimissuunnitelma.

Tehostettu tuki

Kun yleinen tuki ei enää riitä, siirrytään tehostettuun tukeen.Tehostettu tuki edellyttää oppilashuollon vahvempaa roolia oppilaan asioissa. Oppilaan valmiuksista, oppimisesta ja kasvuympäristöstä on tehtävä oppilashuollossa käsiteltävä pedagoginen arvio, jossa todetaan, että yleinen tuki on ollut riittämätöntä.

Pedagogisen arvion jälkeen tehdään oppimissuunnitelma, johon kirjataan ylös oppilaan valmiudet, tavoitteet, oppisisällöt, opetusjärjestelyt ja mahdolliset tukitoimet sekä vastuuhenkilöt. Oppimissuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti, jotta saadaan käsitys, onko tehostettu tuki ollut oikein suunnattua. Tehostettu tuki koulun arjessa tarkoittaa, että osa-aikaista erityisopetusta ja avustajapalveluita jo toteutettujen joustavien opetusjärjestelmien ohella lisätään. Myös yhteistyötä kodin kanssa tehostetaan.

Erityinen tuki

Erityistä tukea tarjotaan oppilaalle, kun edelliset tuen muodot (yleinen ja tehostettu tuki) eivät enää riitä. Pedagogisesta selvityksestä on käytävä tämä ilmi. Pedagogista selvitystä voidaan tarvittaessa täydentää psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä. Erityinen tuki edellyttää erityisen tuen päätöstä ja oppilaalle on silloin aina tehtävä HOJKS, jota arvioidaan säännöllisesti yhdessä huoltajien kanssa. Oppilaalle annettava erityinen tuki toteutetaan oppilaan taidot huomioon ottaen joko yleisopetuksen luokassa osa-aikaisen erityisopettajan ja/tai avustajapalveluiden avul-la tai pienryhmässä. Pienryhmissä opiskelevia oppilaita integroidaan yleisopetuksen ryh-miin mahdollisimman paljon tapauskohtaisesti.