Opetus‎ > ‎Opetussuunnitelma‎ > ‎

Opiskelun yleinen tuki

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Perusteet:

Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuorten kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä.

Kodin ja koulun on oltava yhteistyössä tukeakseen lapsen tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä.

Yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla.

Huoltajille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulun opetus- ja kasvatustyön suunnittelemiseen ja arviointiin yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa.

Huoltajille annetaan tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä ja oppilashuollosta.

Esiopetuksen aikana syntynyttä yhteistyötä jatketaan ja luodaan pohja huoltajien keskinäiselle vuorovaikutukselle.

Perusopetuksen päättövaiheessa huoltajille tulee antaa tietoa ja tarvittaessa mahdollisuus keskustella oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä
ja mahdollisista ongelmista oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa.

Rovaniemen kaupunki:

Kodin ja koulun vuorovaikutukselle ja yhteistyölle luodaan pohja hyvällä tiedottamisella ja järjestämällä erimuotoisia tapaamisia.

Koulut järjestävät vanhempainiltoja kerran syys- ja kevätlukukaudella.

Huoltajille tarjotaan myös mahdollisuus osallistua henkilökohtaiseen keskusteluun lapsensa koulunkäynnistä ja kasvatuksesta. Tällaisia yhteistyömuotoja järjestetään kerran syys- tai kevätlukukaudella 7. vuosiluokalla ja luokanvalvojan vaihtuessa.

Huoltajille tarjotaan mahdollisuus tutustua opetussuunnitelmaan, lukuvuoden työsuunnitelmaan ja arviointikriteereihin.

Huoltajia rohkaistaan osallistumaan koulun hankkeiden ja teemojen toteuttamiseen yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa

Kodin ja koulun yhteistyötä pitävät yllä luokanvalvojat, aineenopettajat ja oppilaiden vanhemmat. Yhteyttä pidetään lähinnä opiskeluun ja käyttäytymiseen liittyvissä asioissa.
Yhteistyömuotoja ovat
• vanhempainillat vuosiluokittain
• vanhempainhaastattelut 7. luokalla
• yhteydenpito tarvittaessa (puhelut ja tekstiviestit kotiin, sähköposti, palaverit)
• valinnaisaineiltapäivä 7. luokkalaisten huoltajille
• huoltajien koulupäivä
• tiedotteet luokan toimintaan ja teemapäiviin liittyen
• infotilaisuus yhteishausta 9. -luokkalaisten huoltajille
• oppilaiden koteihin jaetaan syys-, joulu- ja kevättiedote; Joiku - lehti
• Myös koulun kotisivulta löytyy koulustamme informaatiota, esim. opettajien sähköpostiosoitteet. 

Oppimissuunnitelma, ohjauksen järjestäminen ja tukiopetus

Oppimissuunnitelma

Koulumme noudattaa Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista oppimissuunnitelmaa vuodelta 2007.

Ohjauksen järjestäminen

Koulumme järjestää ohjauksen Rovaniemen kaupungin perusopetuksen oppilaanohjauksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Tukiopetus

Koulumme järjestää tukiopetusta Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. 

Oppilashuolto

Psykososiaalisen oppilashuollon toimintasuunnitelma

Oppilashuolto on osa koulun opetus- ja kasvatustyötä. Oppilashuollon tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi.

Toiminta-ajatus

Tuetaan
- oppilaiden koulunkäyntiä heidän kykyjensä ja edellytystensä pohjalta
- oppilaiden sosiaalista selviytymistä
- nuorten kasvua perheiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa
- opettajien työtä

Painopistealueet ja käytännön toimenpiteet

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat
- ratkaisumallien etsiminen ja tarjoaminen
o eriyttäminen, avustajien käyttö, erityisopettajan tuki, verkostot,…
- varhainen puuttuminen
o heikot arvosanat, huonot keskiarvot ja runsaat poissaolot (tilastot)
oyhteistyö huoltajien kanssa, erityisopetus, verkostot
- siirtymä- ja nivelvaiheiden tukeminen
- moniammatillinen yhteistyö

Oppilashuollon toimintaperiaatteet

Koulun oppilashuoltotyön periaatteet määritellään vuosittain päivitettävässä Oppilashuoltosuunnitelmassa.

Koulukuljetukset

Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai oppilaan kuljettamista tai saattamista varten riittävään avustukseen (Perusopetuslaki 628 /1998 32 §).

Rovaniemen kaupungissa on tavoitteena, että oppilaiden koulumatkat odotuksineen ja kuljetuksineen eivät tule niin pitkiksi, että matkustaminen heikentäisi oppilaan jaksamista ja oppimisvalmiutta. Koulupaikka määräytyy pääsääntöisesti ns. lähikouluperiaatteella.

Kuljetusperiaatteet
• 1. - 6. vuosiluokilla 2,5 tuntia/ päivä
• 7.- 9. vuosiluokilla ja erityisopetukseen siirretyillä oppilailla 3 tuntia / päivä

Koulumatkoja ja -kuljetuksia järjestettäessä varmistetaan, että kuljetusvälineet ja kulkureitit ovat turvallisia. Kuljetusten järjestämisen ensisijainen pääperiaate on hyödyntää jo valmista linjaliikennettä. Koulukuljetukseen osallistuminen on samalla oppilaalle liikennekasvatusta tulevaisuutta varten.

Koulukuljetuksen vastuu- ja tehtäväalueet:

Koulu
- välittää kuljetuslistaluettelot ja kouluajat kuljetusten järjestäjille
- välittää oppilaille tarvittavat näyttökortit/bussikortit
- järjestää kuljetusoppilaiden valvonnan mahdollisina kuljetusten odotusaikana
- arvioi ja kehittää kuljetusten toimivuutta
- järjestää koululla erikseen merkityn paikan autoon nousemista ja siitä poistumista varten.

Oppilas
- on ajoissa sovitulla odotuspaikalla sekä meno- että paluumatkalla
- huolehtii, että näyttökortti/bussikortti on mukana koulumatkalla
- käyttää turvavyötä koulumatkan aikana ja käyttäytyy asiallisesti huomioiden muut matkustajat sekä noudattaa kuljettajan antamia ohjeita
- noudattaa liikennesääntöjä kuljetusta odottaessa ja autosta poistuttaessa

Jos koulukuljetetusta ei tarvita, oppilas tai huoltaja ilmoittaa poissaolosta suoraan liikennöitsijälle ja koululle.
 

Kerhotoiminta

Kerhotoiminnasta päätetään vuosittain työsuunnitelmassa.