Opetus‎ > ‎Opetussuunnitelma‎ > ‎

Opetuksen toteuttaminen

Oppimiskäsitys ja oppimisympäristö

Oppimiskäsitys

Koulumme noudattaa perusopetuksen opetussuunnitelman (OPH 2004) mukaista oppimiskäsitystä.

Oppimisympäristö

Koulumme sijaitsee Rovaniemen kaupungissa Napapiirin tuntumassa. Työyhteisö muodostuu neljästä erillisestä rakennuksesta, joista vanhimmat osat ovat valmistuneet jo vuonna 1960. Uusia rakennuksia on tehty vuosina 1971, 1976 ia 1997. Rakennukset on peruskorjattu vuosien 1997 - 2004 aikana. Rakennuksen kaksi teknistentöiden ja kotitalouden vanhat tilat rakennettiin kokonaan uudestaan 2007. Uudet tilat otetaan käyttöön tammikuussa 2008.

Koulumme nykyaikaiset tilat, oppimateriaalit, tietotekniset yhteydet ja kirjasto sekä ympäröivä luonto mahdollistavat monipuoliset opiskelumenetelmät ja työtavat. Koulumme oppimisympäristö tukee muiltakin osin Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa oppimisympäristölle asetettuja tavoitteita.
 

Toimintakulttuuri

Toimintakalenteri

Koulun toimintakulttuurissa korostuu vuosittaisen työsuunnitelman yhteydessä hyväksyttävä toimintakalenteri. Koulun toimintakulttuurista kertovat mm. seuraavat toimintakalenteriin tätä opetussuunnitelmaa tehtäessä kirjatut asiat:

• Sujuvasti seiskalle -teemapäivät
• 7. luokan huoltajien haastattelut
• Tiedotuslehti Joiku neljästi lukuvuodessa
• Taksvärkki- ja Nälkäpäivä
• Jatkuva arviointi ja itsearviointi
• Vanhempainillat
• Valinnaisainepäivä
• Yhteistyöprojektit murmanskilaisen koulun kanssa
• Osallistuminen Toisen kotimaisen kielen kehittämishankkeeseen (TOKI)
• II-asteen yhteistyö vierailupäivien merkeissä ja osallistuminen koulutusmessuille
• Itsenäisyys-, joulu-, Kalevalanpäivä- ja kevätjuhlat
• Poliisin järjestämä laillisuuskasvatus
• Kieliviikko
• Nou Hätä

Järjestyssäännöt

7. luokalle tultaessa oppilaat tutustuvat koulumme järjestyssääntöihin luokanvalvojan kanssa ja ne jaetaan heille kirjallisena. Luokanvalvojat kertaavat järjestyssäännöt 8. ja 9. luokkien kanssa.

1. Tulen ajoissa kouluun ja tunneille ja jätän ulkovaatteeni naulakkoon.
2. En ole poissa koulusta turhaan.
3. Pysyn koulualueella.
4. En kiusaa ketään.
5. Olen kohtelias ja otan toisetkin huomioon.
6. Pidän puhelinta oppitunneilla äänettömänä.
7. Noudatan hyviä ruokailutapoja.
8. Huolehdin koulun omaisuudesta ja korvaan sen, minkä rikon.
9. Noudatan annettua tupakkalakia, joten en tupakoi. En myöskään käytä muita päih-teitä.
10. Jätän pyöräni ja muun kulkuvälineeni merkityille paikoille.

Rangaistuskäytännöt

Perusopetuslaki (PoL 36§ 1 mom.) määrittelee kurinpidolliset rangaistukset:
- kirjallinen varoitus
- oppilaan erottaminen koulusta

Lisäksi häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. (PoL 36§ 2 mom.). Epäasiallisesti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä enintään kahden (2) tunnin jälki-istuntoon. (PoL 36§ 2 mom.) Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. (PoL 36§ 3 mom.) Lisäksi perusopetusasetus (PoA) määrittelee menettelyn ojentamisessa ja kurinpidossa. (PoA 17§).

Koulu käyttää rangaistuskeinona kasvatuskeskusteluja ja perusopetuslain mukaisia kurinpidollisia keinoja. Kaikki rangaistukset kirjataan.

Koulun käytänteitä:

1. Oppilaan poistuminen koulualueelta
1. kerta: Opettaja tekee asiasta ilmoituksen huoltajalle. Oppilasta on kuultava ennen kuin huoltajiin otetaan yhteyttä. Ennen ilmoituksen antamista opettaja tarkistaa lv:lta / seurantalista että kyseessä 1. kerta. Muutoin toimitaan alla olevien ohjeiden mukaan. Opettaja toimittaa ilmoituksen (tarkistettuaan allekirjoituksen) luokanvalvojalle jatkoseurantaa varten.
2. kerta: 1 tunti jälki-istuntoa
3. kerta: 2 tuntia jälki-istuntoa
4. kerta: rehtorin kirjallinen varoitus
5. kerta: oppilashuollollinen palaveri huoltajien kanssa
Mikäli asia ei tämänkään jälkeen oikene, viedään se johtokunnan käsiteltäväksi.

2. Oppilaan nuuskaaminen ja tupakointi sekä edellisten hallussapito koulussa
Oppilaan kanssa on keskusteltava ensin tapahtuneesta.
1. kerta: 1 tunti jälki-istuntoa
2. kerta: 2 tuntia jälki-istuntoa
3. kerta: rehtorin kirjallinen varoitus
4. kerta: oppilashuollollinen palaveri huoltajien kanssa

3. Oppilaan asiaton käyttäytyminen koulussa kaikissa rangaistustapauksissa
- Opettaja käy kasvatuskeskustelun oppilaan kanssa
- Mikäli oppilas jatkaa asiatonta käyttäytymistä keskustelun jälkeen, seuraa sitä 1 tunnin jälki-istunto.
- Kiusaamisesta 1 tunti jälki-istuntoa ja törkeistä tapauksista 2 tuntia. (huom. käyttäytymisen arviointikriteerit)

4. Oppilaan myöhästymiset
Myöhästymiset kirjataan Wilma –hallinto-ohjelmaan. Kolmannen myöhästymisen jälkeen (lukukaudessa) luokanvalvoja tiedottaa oppilaan kotiin asiasta ja kuudennesta myöhästymisestä seuraa 1 tunnin jälki-istunto. Jokaisen uuden kuudennen kerran jälkeen seuraa jälki-istunto.

Jälki-istunnot suoritetaan erikseen ilmoitettuina tiistaipäivinä kello 15.00 – 16.00 luokassa 125. Oppilas voi suorittaa jälki-istunnon vain, jos hänellä on mukanaan huoltajien allekirjoittama jälki-istuntolappu. Jälki-istunnon valvoja tarkistaa allekirjoituksen. Jälki-istunto suoritetaan aina heti jälki-istunnon antamista seuraavalla istuntokerralla. Mikäli oppilas jättää tulematta jälki-istuntoon kolmena perättäisenä kertana, luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajiin viimeistään tällöin.

Oppilaiden saamat rangaistukset on huomioitu käyttäytymisen arviointikriteereissä.
 
Työtavat
Koulumme noudattaa perusopetuksen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden edellyttämiä työtapoja.
 
Yhteistyötahot
Koulun yhteistyötahot