Opetus‎ > ‎Opetussuunnitelma‎ > ‎

Opetuksen järjestämisen lähtökohdat

Napapiirin yläasteen toiminta-ajatus

Koulumme tavoitteena on kasvattaa oppilaita hyvään itsetuntoon
- Kannustamalla opiskeluun
- Ohjaamalla omien vahvuuksien löytämiseen
- Ohjaamalla realistisen minäkuvan muodostumiseen

Koulumme haluaa kasvattaa toisten ihmisten kunnioittamiseen
- Korostamalla hyvän käytöksen merkitystä ihmissuhteissa
- Opettamalla yhteistyökykyä ja toisten huomioimista
- Ohjaamalla hyväksymään erilaisia ihmisiä ja kulttuureja

Koulumme vahvistaa oppilaiden tietoisuutta oman alueen ympäristöstä, kulttuurista ja elinkeinoelämästä.

Koulumme antaa oppilaille perustietoja ja -taitoja jokapäiväiseen elämään ja jatko-opintoihin.

Koulumme kasvattaa oppilaita noudattamaan sovittuja sääntöjä ja kantamaan vastuuta teoistaan.

Perusopetuksen tavoitteet ja tehtävät

Perusopetus on koulutuksen perusturvaa. Perusopetuksella on kasvatus- ja opetustehtävä. Perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle mahdollisuus hankkia yleissivistys ja suorittaa oppivelvollisuus. Se antaa sivistyksellistä pääomaa sekä lisää yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa.

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on antaa mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon sekä omien vahvuuksien löytämiseen. Koulumme tehtä-vänä on myös ehkäistä syrjäytymistä ja tukea erilaisia oppijoita suorittamaan oppivelvolli-suutensa omien edellytystensä mukaisesti. Tämän pohjalta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana tietoyhteiskunnan jäsenenä kehittää demokraattista yhteiskuntaa.

Perusopetuksen on myös tuettava oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on herättää kiinnostus elinikäiseen oppimiseen.

Perusopetuksen tehtävänä on myös siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle ja lisätä tietoisuutta omista juuristaan ja yhteiskunnan perustana olevista arvoista ja toimintatavoista. Koulumme tehtävänä on lisäksi ohjata oppilasta kansainvälisyyteen ja tietoisuuteen eri maiden kulttuureista. Tavoitteemme, että oppilaasta tulisi tasapainoinen, yhteistyökykyinen vastuuntuntoinen, yritteliäs ja kriittinen kansalainen.


Rovaniemen kaupungin perusopetuksen tuntijako