KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTA NAPAPIIRIN YLÄASTEELLA

Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön (PoL 29§).

Napapiirin yläasteen toiminta-ajatuksessa ja järjestyssäännöissä kielletään kiusaaminen,  korostetaan kasvattamista toisten ihmisten kunnioittamiseen, erilaisuuden hyväksymiseen ja toisten huomioimiseen.

Koulu tekee yhteistyötä kotien kanssa välttääkseen  kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän tukien samalla oppilaiden sosiaalisten taitojen kasvua.

Ennaltaehkäisevä toiminta

 • kaupungin nuorisopalvelut järjestää Sujuvasti seiskalle- päivän kaikille 7. luokille
 • nuoriso-ohjaajat pitävät 7. lk teematunteja
 • 9. luokan tukioppilaiden tunteja 7. luokille
 • kaikilla luokka-asteilla luokanvalvojan tunneilla vahvistetaan luokkahenkeä ja kiinnitetään huomiota ryhmäytymiseen
 • lukuvuonna 2017-2018  luokanvalvojan tunneilla käydään läpi hyvinvointiin liittyviä teemoja, joiden avulla kehitetään mm. oppilaiden itsetuntoa ja kaveritaitoja
 • useissa oppiaineissa sivutaan aihetta (terveystieto, yhteiskuntaoppi, uskonto jne)

Miten toimia, jos havaitsee kotona koulukiusaamista

Murrosiässä kehossa ja mielessä tapahtuu kasvua ja kehitystä. Tässä myllerryksessä myös nuorten välisessä kanssakäymisessä tapahtuu joskus ylilyöntejä ja virheitä. Jotta virheistä voi oppia, kiusaamisen selvittelyn pääpaino on siinä, miten 
 • kiusaaminen saadaan loppumaan
 • jatkossa toimitaan niin, ettei kiusaamistapauksia enää tulisi
 • tuetaan nuoria heidän pohtiessaan tunteita sekä kulttuurisia ja sosiaalisia tapoja
 • koulun arjessa toimitaan: esim. puhutaan toisille, yhteisössä eletään, annetaan positiivista palautetta toisille
Oppilaan on tärkeä kertoa kiusaamisesta heti jollekin aikuiselle koulussa tai kotona. Tällöin siihen voidaan puuttua koulussa nopeasti. Koulu saa tietoa kiusaamisesta myös oppilaan kavereilta, henkilökunnalta, terveydenhoitajalta ja erilaisista luokalle tehdyistä kyselyistä. 

Jos saatte kotona tietoon, että nuortanne on kiusattu, ilmoittakaa ensisijaisesti oppilaan luokanvalvojalle, joka vie asiaa eteenpäin. Tietoon tulleeseen kiusaamiseen puututaan aina ja sitä ei hyväksytä. 
 • opettajat ja luokanvalvoja keskustelevat kiusaamistapaukseen liittyvien oppilaiden kanssa ja asia pyritään sopimaan osapuolten kesken
 • huoltajia tiedotetaan aina tapauksista
 • tukitoimet, kasvatuskeskustelut ja rangaistukset määritellään tapauskohtaisesti
 • kiusaamisasioissa voi olla yhteydessä myös oppilashuollon henkilökuntaan (terveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi) 

Seuranta

Tilannetta seurataan riittävän pitkään keskustelemalla osapuolten kanssa. Jos yksittäisen oppilaan kiusaaminen jatkuu, selvittelyssä voi jatkossa olla mukana myös erillinen työryhmä luokanvalvojan tukena. Neuvotteluihin voidaan kutsua myös rehtori, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, koulupoliisi tai sosiaalityöntekijä.
Opettajalla tai rehtorilla ei ole oikeutta määrätä rangaistuksia oppilaan vapaa-aikana tapahtuvista asioista. He voivat kuitenkin ilmoittaa huoltajille tietoonsa tulleita asioita tapahtuma-ajasta ja –paikasta riippumatta. 

Kiusaaminen ja siihen liittyvät roolit

Koulussa tapahtuva kiusaaminen tarkoittaa sellaista toimintaa, jossa yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti ja tahallaan pahaa mieltä. Se voi olla kiusatun julmaa sanallista, fyysistä tai epäsuoraa vahingoittamista. Tekijöinä on joku tai jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua. 
Koulukiusaamista eivät ole ohimenevät, hetkelliset riidat, välienselvittelyt ja erimielisyydet, jotka eivät kohdistu yhteen ja samaan oppilaaseen. Myös leikin ja ”läpän” pitää olla mukavaa ja hauskaa kaikkien mielestä.
Kiusaamisessa on hyvä huomioida eri roolit:
 • Kiusaaja on aktiivinen ja aloitteellinen, kiusaamisen varsinainen primus motor. Hän on päätekijä kiusaamistilanteessa.
 • Apuri ei ole kiusaamisessa pääroolissa. Hän ei ole varsinainen aloitteentekijä, vaan avustaa kiusaajaa eri tavoin.
 • Kannustajat kerääntyvät paikalle katsomaan ja naureskelemaan. Näin he tarjoavat kiusaajalle myönteistä palautetta elein, ilmein ja sanallisesti.
 • Kiusattu on oppilas, joka joutuu jatkuvasti muiden kielteisen toiminnan kohteeksi ja joka on jollain tavoin puolustuskyvytön kiusaajiinsa nähden.
 • Kiusatun puolustaja on oppilas, joka asettuu kiusatun puolelle ja pyrkii tukemaan häntä. Puolustaja yrittää saada toiset lopettamaan kiusaamisen tai lohduttaa kiusattua kahden kesken.
 • Hiljainen hyväksyjä on oppilas, joka vetäytyy syrjään kiusaamisesta ja on kuin ei kiusaamista huomaisikaan.


.

Nettikiusaaminen

Sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen tapahtuu yleensä kouluajan ulkopuolella. Jos havaitsette nettikiusaamista, puuttukaa siihen heti.

Nettipoliisin ohjeet verkkokiusaamistapauksiin:
1. Älä lähde mukaan hölmöilyyn.
2. Ilmoita kiusaamisesta ylläpitoon, joka voi mahdollisesti poistaa sivun.
3. Nettikiusaamista kannattaa yrittää ensin sovitella puhumalla. Jos normaali puhe ei auta, voi olla yhteydessä nettipoliisiin. Nettipoliisi voi huomauttaa kiusaajaa poliisiprofiilin kautta.
4. Jos kiusaaminen ei lopu, siitä voi tehdä rikosilmoituksen. Rikosnimikkeenä on yleensä kunnianloukkaus, törkeä kunnianloukkaus tai laiton uhkaus.
5. Pidä kiusaajan viestit tallessa mahdollista esitutkintaa varten.
(Lähde: Kaleva.fi 6.9.2013)
 
Muita sivuja asiaan liittyen:
http://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/poliisit_sosiaalisessa_mediassa
https://www.mll.fi/nettikiusaaminen 
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Nuti/Tietoa/Netti-ja-media/Nettikiusaaminen
https://www.rovala.fi/rovalan-setlementti-ry/sovittelu/