Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Koulunkäynnin tuki ja erityisopetus

Koulussamme toimii kaksi pienryhmää, joissa on ertyisluokanopettajat (Tiina Pesola ja Timo Uusitalo) ja koulunkäynninohjaajat (Marja-Leena Javarus ja Tommi Mäkitalo) toimivat oppilaiden tukena.
Osa-aikaista erityisopetusta antavat kaksi laaja-alaista erityisopettajaa Sari Paananen ja Virpi Yrjänheikki, jotka ovat jakaneet vastuuluokat puoliksi.
Koulunkäynninohjaaja (Anu Tauriainen) toimii yleisopetuksen luokissa sekä Jope-luokassa apuna.

Koulunkäynnin tuki jakaantuu kolmelle eri portaalle:

1. Yleinen tuki

  • Oppitunneilla tapahtuvaa oppiaineen, tehtävien, ympäristön eriyttämistä (esim. koetilanteissa)

  • tukiopetusta, jota on annettava, jos oppilas on jäänyt tilapäisesti opinnoissa jälkeen tai, jos hän tarvitsee muutoin oppimiseensa lyhytaikaista tukea

  • samanaikaisopetusta erityisopettajien tai aineenopettajien kesken niin että luokassa on kaksi opettavaa aikuista

  • koulunkäynninohjaajien antamaa tukea oppitunneilla

  • tilapäistä laaja-alaista ja osa-aikaista erityisopetusta

  • opinto-ohjaajan ja oppilashuollon (kuraattorin, koulupsykologin ja terveydenhoitajan) tuki


Yleiseen tukeen voidaan tarvittaessa tehdä oppimissuunnitelma, johon kirjataan ylös oppilaan valmiudet, tavoitteet, oppisisällöt, opetusjärjestelyt ja mahdolliset tukitoimet sekä vastuuhenkilöt. Oppimissuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti yhdessä huoltajien kanssa.
Tuen tarvitsijoiden rinnalla myös nopeasti etenevät oppilaat on huomioitava. Heidän opiskelu on saatava yhtä mielekkääksi ja motivoivaksi kuin tuen tarvitsijoiden opiskelu esim. etsimällä motivoivia ja haastavia tehtäviä seuraavan vuosiluokan materiaalista tai projektiluontoisista tehtävistä.

2. Tehostettu tuki

Kun yleinen tuki (esim. eriyttäminen, tukiopetus, oppilaanohjaus, osa-aikainen erityisopetus, samanaikaisopetus, ohjaajapalvelut, resurssiopetus, oppilashuollollinen tuki) ei enää riitä, siirrytään tehostettuun tukeen.

Tehostettu tuki edellyttää asiantuntijaryhmän palavereita ja oppilashuollon vahvempaa roolia oppilaan asioissa. Oppilaan valmiuksista, oppimisesta ja kasvuympäristöstä on tehtävä pedagoginen arvio, jossa todetaan, että yleinen tuki on ollut riittämätöntä.

Pedagogisen arvion jälkeen tehdään tehostetun tuen oppimissuunnitelma, johon kirjataan ylös oppilaan valmiudet, tavoitteet, oppisisällöt, opetusjärjestelyt ja mahdolliset tukitoimet sekä vastuuhenkilöt. Oppimissuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti yhdessä huoltajien kanssa. Näin saadaan käsitys siitä, onko tehostettu tuki ollut oikein suunnattua. 

Tehostettu tuki on säännölisempää ja se voi käsittää samanaikaisesti useampia tuen muotoja verratuna yleiseen tukeen. Oppilas voi opiskella tehostetun tuen aikana myös pienryhmässä. 

3. Erityisopetus / erityinen tuki

Erityistä tukea tarjotaan oppilaalle, kun edelliset tuen muodot (yleinen ja tehostettu tuki) eivät enää riitä. Tällöin laaditaan pedagoginen selvitys moniammatillisesti. Pedagogista selvitystä voidaan tarvittaessa täydentää psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä (koulukuraattori). Pedagogisen selvityksen pohjalta tehdään erityisen tuen päätös. Tällöin oppilaalle on laadittava HOJKS, jota arvioidaan säännöllisesti yhdessä huoltajien kanssa.

Oppilaalle annettava erityinen tuki toteutetaan oppilaan taidot huomioon ottaen joko yleisopetuksen luokassa osa-aikaisen erityisopettajan / koulunkäynninohjaajan avulla tai pienryhmässä. Pienryhmissä opiskelevia oppilaita integroidaan yleisopetuksen ryhmiin mahdollisimman paljon.