Oppilashuolto, Oppimisen ja koulunkäynnin tuki


Oppilashuoltoryhmä/Hyvinvointiryhmä

Koulussamme toimivan hyvinvointiryhmän tehtävänä on edistää turvallista ja hyvinvoivaa opiskeluympäristöä. Monialaisessa hyvinvointiryhmässä suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan erilaisia kouluyhteisön hyvinvointia edistäviä tukitoimia. Huomiota kiinnitetään erityisesti ennaltaehkäisevään työhön. Ryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, lehtori, koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja. Lisäksi toimintaan osallistetaan myös oppilaat, huoltajat, koulun henkilöstö sekä koulun yhteistyötahot. 

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee lapsen sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia sekä antaa koulunkäynnin tukea ja ohjausta. Työssä pyritään lapsen ja perheen tilannetta jäsentämällä lisäämään heidän voimavarojaan ja etsimään myönteisiä ratkaisuja. Lapsen elämäntilannetta ja koulunkäyntiä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti yksilö-, perhe- ja kouluyhteisön tasolla. Koulukuraattorin työssä kiinnitetään huomiota lapsen arjen sujumiseen, toimintakykyyn ja vuorovaikutussuhteisiin. Lapsen etu koulun sosiaalityössä merkitsee sitä, että hänen sosiaaliset ja emotionaaliset tarpeensa huomioidaan ja hän tulee kuulluksi itseään koskevissa asioissa. Koulukuraattori työskentelee yhteistyössä oppilaan, huoltajien sekä opettajien ja koulun muun henkilöstön kanssa.

 

Koulukuraattorin työtä määrittää 1.8.2014 voimaan tullut Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013.           


Koulukuraattoriin voivat olla yhteydessä oppilas itse tai huoltajat.


Koulukuraattori on tavattavissa tiistaista perjantaihin. Ajan voi varata puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta. Torstaisin on yläasteella (terveydenhoitajan huoneen viereinen tila) avovastaanotto klo 9-11, jolloin oppilaat voivat tulla käymään ilman ajanvarausta.


Koulukuraattorin työtila on Nivavaaran alakoulun puolella.


Yhteystiedot:

Koulukuraattori 

Marja Pulju 

p. 040 571 5630


Koulupsykologi

 

Koulupsykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö ja hän edustaa psykologista asiantuntemusta koulussa. Koulupsykologin työn tavoitteena on oppilaan terveen psyykkisen kehityksen tukeminen ja hänen koulunkäyntiinsä liittyvien psykososiaalisten toimintaedellytysten turvaaminen.

 

Koulupsykologiin voi olla yhteydessä kaikissa lapsen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulukäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenotto voi olla aiheellista esimerkiksi silloin, kun huoli herää mielialasta, oppimisesta, keskittymisestä ja tarkkaavuudesta tai vaikkapa jännittämisestä tai itsetunnosta. Tarvittaessa koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia huoltajan suostumuksella. Koulupsykologi työskentelee kouluilla yhteistyössä oppilaan huoltajien ja opettajien sekä koulun muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulupsykologin tapaamiset ovat luottamuksellisia, ja työtä määrittää oppilas- ja opiskelijahuoltolaki.

 

Yhteyden koulupsykologiin saat parhaiten Wilman kautta, puhelimitse tai sähköpostilla. Koulupsykologin työtila on Nivavaaran alakoulun puolella.

 

Yhteystiedot:

Mari Raappana

Koulupsykologi

p. 050 4321137